Hiển thị các bài đăng có nhãn Huyện Vĩnh Cửu. Hiển thị tất cả bài đăng
Hiển thị các bài đăng có nhãn Huyện Vĩnh Cửu. Hiển thị tất cả bài đăng

8/09/2018

Bán các lô đất Lavender City Vĩnh Cửu

A6 Lô 34 DT 90mv  960,000,000đ Tờ 38/1272
B1       19         90     1,180,000,000 34/38
B2 50 90        960,000,000       38/120
B3 23 80.7     880,000,000       38/149
B3 24 81.3     880,000,000       38/150
B10 57 90        930,000,000       24/517
C2 32 90        960,000,000       24/775
E2 1        128     1,630,000,000 25/528
E3 54 72         740,000,000     25/703
F1 46 90         850,000,000     38/1086
F2 27 122     1,520,000,000       38/1113
F2 32 122     1,530,000,000 38/1118
F3 45 90         860,000,000      38/1129
F4 2 100     1,320,000,000 24/1006
D3 34 75         840,000,000     38/1254
D3 36 75         860,000,000     38/1252